RODO

Administratorem danych osobowych jest spółka JAR MEDIK BIS Sp. z o.o. z siedzibą w  Jarocinie (63-200), ul. Hallera 9, która prowadzi Centrum Odnowy Biologicznej ELEGANCE.

Z Inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem email: iod@jarmedic.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  • przygotowania do zawarcia umowy, zawarcia i wykonania umowy o przeprowadzenie zabiegu, w szczególności oceny bezpieczeństwa zabiegu (podst. prawna art. 6 ust. 1 lit. b oraz ar. 9 ust. 2. lit a RODO)
  • działań marketingowych polegających na informowaniu o ofertach COB Elegance za pomocą sms i email (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora)
  • za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego (wizerunek) w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie obiektu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO – prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia jak i bezpieczeństwa osób
  • ze względu na uzasadniony interes administratora przetwarzanie danych w celu zapobiegania oszustwom, windykacji należności i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podst. prawna art. 6 ust.1 lit f RODO)
  • weryfikacji temperatury i stanu zdrowia – przetwarzanie niezbędne do zapewnienia ochrony przed rozprzestrzenianiem zakażenia SARS-CoV-2 zgodnie z zaleceniami (art. 9 ust. 2 lit i) RODO w zw. z art. 17. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, którym spółka JAR MEDIK BIS Sp. z o.o. zleca usługi prawnicze, księgowe, informatyczne w tym obsługę bieżącej działalności Administratora , w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy o przeprowadzenie zabiegu, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków (do upływu terminów wskazanych w przepisach o przedawnieniu roszczeń). W  przypadku  wyrażenia  dobrowolnej  i  opcjonalnej  zgody  na  przetwarzanie  danych,  dane  będą  przetwarzane  do  czasu  cofnięcia  takiej  zgody. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, dane osobowe będą przetwarzane do czasu uznania takiego sprzeciwu za uzasadniony. Zapis z monitoringu jest przetwarzany przez okres do 3 miesięcy chyba, że zapis z monitoringu stanowi dowód w postępowaniu wtedy nagrania wykorzystywane są do prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

Pani/Pana dane mogą podlegać profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości wykonania zabiegów.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z  wymogami  prawnymi.  Ma  Pan/Pani  również  prawo  odwołania  zgody  na  przetwarzanie  danych,  jednak  odwołanie  zgody  nie  wpływa  na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swoich prawnie uzasadnionych interesów, może Pan/Pani zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2 tel.: 22 860 70 86.

ELEGANCE
ul. Hallera 9
63-200 Jarocin
tel. 62 747 99 80